Skip to content

17810

Geospatial data on the distribution of silicon and aluminum in the thickness of shungite rocks of the Mlynkovskii area (Ukrainian Shield)

*S. P. Lashko (Kremenchuk Mykhailo Ostrohradsky National University), V. G. Yatsenko,                    V. V. Pokalyuk, L. P. Zaborovskaya (Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine)

17810-Lashko

Leave a Reply